algemene voorwaarden

versie 1.2 (november 2018)

1. HILBRINK jurist & bedrijfsadviseur (hierna: ‘Hilbrink’ ) is een onderneming van mr. R.M. Hilbrink. Hilbrink is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71823050. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hilbrink te verrichten werkzaamheden cq uit te voeren opdrachten.

2. Aan Hilbrink opgedragen werkzaamheden leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

3. Hilbrink voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.

4. De met Hilbrink in het kader van een opdracht overeengekomen termijnen zijn indicatief.

5. Hilbrink is bevoegd om een of meer derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Hilbrink is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

6. De door Hilbrink bij aanvaarding van een opdracht gehanteerde tarieven gelden, behoudens andere schriftelijke afspraken, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks door Hilbrink worden aangepast. De voor abonnementen afgesloten tarieven worden jaarlijks per 1 januari herzien.

7. De aansprakelijkheid van Hilbrink voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hilbrink wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden onder voornoemde verzekering dan is de aansprakelijkheid van Hilbrink beperkt tot het bedrag dat Hilbrink voor die werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft gefactureerd, met een maximum van € 10.000.-.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Hilbrink voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hilbrink.

8. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Hilbrink, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad of op enige andere grond, vervalt na verloop van 1 jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten.

9. Zowel Hilbrink als de opdrachtgever kunnen de opdracht te allen tijde per direct door opzegging doen eindigen.
 Voor abonnementen geldt dat deze steeds worden afgesloten voor een periode van 3 maanden. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd behoudens opzegging door Hilbrink of de opdrachtgever. De opzegtermijn bedraagt in dat geval 1 maand voor het eindigen van een lopende periode.

10. Op de tussen Hilbrink en opdrachtgevers gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van een aan Hilbrink gegeven opdracht dan wel geschillen die uit enige opdracht voortvloeien worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.